Saskia Tjokro

About Saskia Tjokro
saskia

Entrepreneur investing in entrepreneurs, nurturting the SME business ecosystem in IndonesiaMore attendees